Δημιουργία οδηγού ορθής γεωργικής
πρακτικής για τη προστασία της
βιοποικιλότητας & του οικοσυστήματος
του Δέλτα Αξιού με την Αξιοποίηση
Τεχνολογιών Πληροφορικής,
Επικοινωνιών & Τηλεπισκόπησης
 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο με τίτλο «Δημιουργία οδηγού ορθής γεωργικής πρακτικής για τη προστασία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος του Δέλτα Αξιού με την Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τηλεπισκόπησης» φιλοδοξεί στη δημιουργία ενός οδηγού ορθής γεωργικής πρακτικής που αφενός θα μεριμνά για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής του Δέλτα του Αξιού, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων με τη δημιουργία περιβαλλοντικού σήματος πιστοποίησης, που θα εστιάζει στην καλλιέργεια ρυζιού στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Σίνδο. Βασικές ενέργειες αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας της ψευδοσποράς, στη χρήση αυτοματοποιημένων (ψηφιακών) διαδικασιών παρακολούθησης μέσω ασύρματων αισθητήρων και δορυφορικών εικόνων, και στην ενημέρωση και πλήρη συνέργεια με τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό. Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται σε κεντρική βάση δεδομένων διαφόρων ειδών μετρήσεις, αναλύσεις και παρατηρήσεις (μετρήσεις πεδίου από́ εδάφους και αέρος, δορυφορικά δεδομένα, λοιπές πληροφορίες χρήστη), οι οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα εξάγονται τα αποτελέσματα και θα αποστέλλονται στο χρήστη σχετικά με την κατάσταση του αγρού και τις καλλιεργητικές πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόσει. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός οδηγού ορθής γεωργικής πρακτικής που αφενός θα μεριμνά για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής του Δέλτα του Αξιού, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων με τη δημιουργία περιβαλλοντικού σήματος πιστοποίησης