Ενότητες
Εργασίας

ΕΕ1: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Π1: Νομικό πλαίσιο, πρακτικές εφαρμογής του και εξειδικεύσεις στη βαμβακοκαλλιέργεια

ΕΕ2: Κάλυψη αναγκών καλλιεργητών

Π2: Καταγραφή απαιτήσεων καλλιεργητών βάμβακος

ΕΕ3: Εγκατάσταση υποδομών

Π3.1: Μελέτη χωροθέτησης εξοπλισμού καταγραφής και μετάδοσης μετεωρολογικών δεδομένων
Π3.2: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καταγραφής και μετάδοσης μετεωρολογικών δεδομένων και εξυπηρετητών υπολογιστικής ανάλυσης

ΕΕ4: Πειραματικός σχεδιασμός

Π4: Αναφορά αποτελεσμάτων παρακολούθησης κατάστασης αγρού με δορυφορικές εικόνες

ΕΕ5: Ανάπτυξη διαδικτυακών

Π5: Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων και εφαρμογής διεπαφής

ΕΕ6: Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών στη βαμβακοκαλλιέργεια

Π6: Επικαιροποιημένος οδηγός ορθής γεωργικής πρακτικής

ΕΕ7: Διάχυση αποτελεσμάτων – Δημοσιοποίηση

Π7.1: Ανάπτυξη & ενημέρωση ιστοσελίδας & Social Media
Π7.2: Δημοσιεύσεις στο Ε.Α.Δ. & στο Δίκτυο της ΕΣΚ, συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση ημερίδας, δημιουργία εντύπων