Το Έργο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη τη γεωργία, με επιπτώσεις άνισα κατανεμημένες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι μελλοντικές κλιματικές αλλαγές πιθανότατα θα επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή καλλιεργειών σε χώρες χαμηλού γεωγραφικού πλάτους όπως είναι η Ελλάδα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαία οδηγία για τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι παραγωγοί μιας περιοχής για τη διατήρηση των αποδόσεων της καλλιέργειας και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής. Το κενό αυτό θα καλύψει η υλοποίηση του παρόντος έργου, όσον αφορά στην καλλιέργεια ρυζιού στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στο Δέλτα Αξιού με σκοπό την παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής προστιθεμένης αξίας και μειωμένου περιβαλλοντικού́ αποτυπώματος. Προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η παραγωγή ρυζιού στην περιοχή του Δέλτα Αξιού, γίνεται χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες καθώς και υπεράντληση των υδάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, την υφαλμύρωση των διαθέσιμων ποσοτήτων γλυκού́ νερού́, και την αυξημένη αλατότητα των εδαφών. Τα παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο στους οικοτόπους, στα οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Το πρόβλημα αναγνωρίζεται ως σημαντικό́ και από́ τους παραγωγούς, καθώς η υιοθέτηση των περιβαλλοντικά́ ορθών πρακτικών προσδίδει προστιθεμένη αξία στο προϊόν τους για την εγχώρια και διεθνή́ αγορά́. Με την υλοποίηση του έργου και τη δημιουργία ενός οδηγού ορθής γεωργικής πρακτικής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τηλεπισκόπησης, θα προστεθεί εμπορική αξία στα προϊόντα που παράγονται, θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και θα μειωθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Skip to content